Ledenvergadering ECL, woensdag 29 mei 2024

Agendavoorstel

 1. Opening

 2. Notulen ledenvergadering van 25 oktober 2023

 3. Jaaroverzicht 2023

 4. Financiën 2023

 5. Verslag kascommissie & decharge bestuur

 6. Benoeming kascommissie 2024

 7. Plan voor 2024

 8. Begroting 2024

 9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

 10. Rondvraag

 11. Sluiting