De doelstellingen van de coöperatie zijn (artikel 2 van de statuten):

  1. De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. De coöperatie is actief in de gemeente Lisse en de direct aangrenzende gemeenten binnen het als postcoderoos gedefinieerde werkgebied.
  1. Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen kan omvatten:

        a. het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare, lokaal opgewekte energie;

        b. het produceren of doen produceren van hernieuwbare energie, direct of indirect ten behoeve van de leden;

        c. het stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik.

        d. het voorkomen of verminderen van energie-armoede.

        e. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

  1. De coöperatie kan de overeenkomsten die zij met haar leden sluit ook met derden aangaan, mits niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte betekenis zijn.
  2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

        a. het organiseren van bedrijfsactiviteiten waaraan leden kunnen deelnemen, als zij daarvoor kiezen.

        b. het verwerven, oprichten en exploiteren van productie-installaties voor hernieuwbare energie, waaronder zonne-energiesystemen, wind- en waterkracht systemen;

        c. het verwerven van overheidssubsidies voor de ondernomen activiteiten, onder andere volgens de SCE regeling.

        d. in het kader van haar onderneming, het sluiten van overeenkomsten met leden

        e. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van het doel en belangen van de coöperatie bevorderlijk kan zijn;

        f.  het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van hernieuwbare energie;

        g. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

5. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.