Veel gestelde vragen en onduidelijkheden over zonneparken

- Er is toch al te veel elektrische energie; het net kan het niet aan!

Eén van de Nederlandse klimaatdoelen is dat alle energie die we gebruiken in 2050 duurzaam is. In 2022 kwam 15% van de energie die in Nederland wordt verbruikt, uit duurzame bronnen. Hoewel het aandeel groene energie stijgt, zijn we dus nog best een eind verwijderd van die 100% in 2050.

Het klopt dat in diverse gebieden van Nederland het elektriciteitsnet de hoeveelheid opgewekte energie niet aankan. In Lisse geldt dat echter (nog) niet. Wel is in Lisse een beperking in de hoeveelheid energie die afgenomen kan worden.
(bron: https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/)

- Met de komst van een zonneweide wordt er veel stroom teruggeleverd aan het net waardoor de zonnepanelen van particulieren meer worden uitgeschakeld

De zonnepanelen van particulieren leveren terug aan het laagspanningsnet in de woonwijk. Als er in die woonwijk veel zonnepanelen liggen kan de netspanning oplopen. Op een bepaald niveau schakelen de omvormers zichzelf uit. Een gevolg van beperkte capaciteit van het lokale laagspanningsnet. De zonneweide levert terug op een heel ander deel van het elektriciteitsnet, nl. middenspanningsnet.  De particuliere omvormer “ziet” de zonneweide dus niet of nauwelijks. Wel kan er op zonnige momenten zoveel elektriciteit geproduceerd worden dat de prijs daalt en soms zelfs negatief wordt.

- De zonneweide krijgt subsidie; particulieren moeten gaan betalen voor terugleveren.

De subsidie voor de zonneweide wordt alleen uitgekeerd als de elektriciteitsprijs zó laag is dat de kosten van de duurzame opwek daarmee niet betaald kunnen worden. Door het risico van lage inkomsten gedeeltelijk af te dekken durven energiecoöperaties het aan om te investeren in duurzame opwek capaciteit. Die duurzame opwek capaciteit is nodig om de klimaatdoelen te halen. Dat particulieren soms moeten betalen voor terugleveren komt door de salderingsregeling. Die is duur voor de Energiemaatschappijen, want ze krijgen stroom teruggeleverd als er veel van is en de stroom dus goedkoop is. En ze moeten die weer leveren, vaak als die duur is. Die kosten brengen sommige energiemaatschappijen in rekening bij de zonnepanelenbezitter. Wie veel van z’n eigen stroom gebruikt en weinig teruglevert betaalt weinig.

- Een zonneweide kan tegenwoordig toch niet meer zonder opslagcapaciteit?

Idealiter zou stroom zoveel mogelijk lokaal moeten worden opgewekt en meteen worden gebruikt, maar meestal zijn opwek en gebruik niet in balans. Er is soms sprake van overproductie van energie, waardoor de elektriciteitsprijs negatief wordt, al is op jaarbasis het aantal uren waarin dit gebeurt beperkt. De Energie Coöperatie Lisse kijkt nadrukkelijk ook naar de mogelijkheid van energieopslag: elektriciteit wordt dan opgeslagen als het aanbod hoog en dus de prijs laag. Als het aanbod later lager is, en de prijs hoger, wordt de energie alsnog aan het net teruggeleverd. Maar of dat genoeg is om de investering terug te verdienen moet nog bekeken worden.

- Kunnen burgers van Lisse profiteren van deze zonneweide?

Zeker kan dat. Sterker nog, het initiatief voor de ontwikkeling van deze Zonneweide komt van het burgerinitiatief https://www.ec-lisse.nl/ .   Zodra de gemeente Lisse (en de Provincie Zuid Holland) groen licht geeft aan de Cooperatie biedt zij inwoners van Lisse de gelegenheid om participaties aan te schaffen. Met een financiële deelname ontvangt een deelnemer jaarlijks een rendement op de investering. Als Cooperatie denken we aan een minimale deelname van 1 participatie van 250 Euro.

Als de elektriciteitsprijzen hoog zijn kan de Energie Coöperatie meer geld binnen krijgen dan nodig is voor de exploitatie. Dat geld stroomt niet weg naar aandeelhouders in het buitenland, maar blijft in de Lissese gemeenschap.

- Waarom wordt er een weiland opgeofferd voor deze zonneweide?

De beoogde locatie is een voormalige vuilnisbelt en is zo goed als braakliggend. De gebruiksmogelijkheden van dit terrein zijn beperkt vanwege de vervuilingen die zich onder het oppervlak bevinden. De locatie is door de overheid aangemerkt als “Kansrijk voor zonne-energieopwek”. Ook de gemeente Lisse heeft in haar plannen om meer duurzame opwek te realiseren deze locatie als kansrijk aangemerkt. De provincie eist dat naast de duurzame opwek er ook een plan gemaakt wordt voor een versterking van de biodiversiteit. Als Coöperatie werken we aan een ontwerp om hernieuwbare energie en verbeterde biodiversiteit te combineren, waarbij we de inwoners van Lisse willen betrekken.

- Waarom zonnepanelen op land; leg eerst de daken maar eens vol?

Wij als Energie coöperatie zijn het met deze stelling helemaal eens, echter, Als alle daken voorzien worden van zonnepanelen is dat nog onvoldoende om het energieverbruik in Lisse helemaal duurzaam te maken. En dat is wel het doel zoals dat is vastgelegd in het energie-akkoord. Die doelstelling is ook door de gemeente Lisse overgenomen. Naast de zonnepanelen op dak zijn er dus méér locaties nodig, zoals op de voormalige vuilnisbelt. Energie Cooperatie Lisse houdt de kansen in de gaten, voor zowel daken als op grond. Zij besteedt de meeste tijd aan locaties die het beste te realiseren lijken. Er wordt contact onderhouden met diverse ondernemers en met de gemeente Lisse.

- Door wie en voor wie wordt deze zonneweide gerealiseerd?

Het initiatief van de zonneweide komt van de Energie Cooperatie Lisse. Dit is een lokaal burger initiatief. Iedere Lisser kan lid worden (Inschrijven) en meebeslissen over de ontwikkelingen. Wanneer dit plan concreet wordt dan kunnen leden een financieel deelnemen aan het project; er zal een marktconform rendement worden geboden. Lissers helpen zo mee om het project te realiseren en daarmee hun eigen dorp duurzamer te maken. Een zonneweide door Lissers en voor Lissers.

- Wie mag deelnemer worden van de coöperatie; wat zijn de kosten en voordelen?

De Energie Coöperatie Lisse is opgericht door betrokken burgers van Lisse met als doel om bij te dragen aan de energietransitie zonder winstoogmerk. Iedere burger van Lisse kan lid worden van de Cooperatie. Van de leden wordt een bescheiden contributie gevraagd (€ 10 per jaar). Als Cooperatie-lid beslis je via de algemene leden vergadering mee over het beleid en de stappen die de coöperatie zet (Inschrijven).

Als lid heb je de mogelijkheid om deel te nemen in één of meerdere projecten.

Dit project zal zeer waarschijnlijk participaties uitgeven van 250 euro. Deelname met een aandeel biedt de deelnemer een (financieel) rendement in de opwek van elektriciteit. Dus een combinatie van zakelijk en ideëel.  Daarnaast kan een lid actief deelnemen als vrijwilliger en/of in het bestuur van de Coöperatie.