Natuurtoets

Ter voorbereiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het zonnepark A1224 heeft ECL opdracht gegeven een natuurtoets uit te voeren (ook wel Quick Scan genoemd). Voorafgaand waren offertes aangevraagd bij 4 firma’s; de firma IDDS uit Noordwijk bleek uiteindelijk de beste keuze. Inmiddels is de natuurtoets uitgevoerd en is het rapport ook ontvangen. De bevinding zijn in ’t kort:

  • Er is een stikstofberekening nodig voor de bouwfase van het project, om te verifiëren hoeveel stikstofdepositie dit tot gevolg zou hebben in de dichtbijgelegen Natura2000 gebieden (Kennemerduinen). Als inputgegevens voor zo’n berekening zijn gegevens nodig over type en zwaarte van de voertuigen en machines die ingezet gaan worden en de duur van de inzet. Die gegevens zijn nog niet bekend in deze fase van het project.
  • Er moet een nader onderzoek gedaan worden naar  de aanwezigheid van vleermuizen en boommarters. Zo’n nader onderzoek vraagt ongeveer 1 jaar. Zodra de gemeente groen licht geeft voor dit project zal zo’n onderzoek gestart moeten worden.
  • Er moeten mitigerende maatregelen genomen worden voor broedvogels, vleermuizen, rugstreeppad en kamgras. Deze maatregelen moeten in ontwerp van het zonnepark worden meegenomen.

    Tijdens de ledenvergadering werd voorgesteld om de natuurontwikkeling t.z.t. met vrijwilligers en leden te gaan opzetten. Daar werd door de leden tijdens de AVL, enthousiast op gereageerd.